Franz Schubert > The Shepherd on the Rock: Chamber Works and Lieder by Brahms, Chopin, Schubert, Schumann and Strauss Der Hirt auf dem Felsen, D. 965

Franz Schubert

Der Hirt auf dem Felsen, D. 965